Język francuski- wymagania

ZAKRES MATERIAŁU

 z języka francuskiego dla kandydatów do klasy I przygotowującej do programu IB

Język francuski – kontynuacja.

Od kandydatów do klasy pierwszej międzynarodowej ( I pre-IB ) oczekuje się w jak najwyższym stopniu opanowania  sprawności wymienionych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka nowożytnego II.2. (język obcy nauczany jako drugi, od początku w klasach VII i VIII szkoły podstawowej, odpowiadający poziomowi A1/A1+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego).

Obowiązujący zakres materiału.

Podczas testu diagnostycznego z języka francuskiego do klasy pierwszej pre-IB sprawdzane będą następujące umiejętności:

 1. Posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie następujących tematów:
  1.  człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);
  2. miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);
  3. edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły);
  4. praca (np. popularne zawody, miejsce pracy);
  5. życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, urodziny, święta);
  6. żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne);
  7. zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, korzystanie z usług);
  8. podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, hotel, wycieczki);
  9. kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje);
  10. sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, uprawianie sportu);
  11. zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);
  12. świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz).
  13. Rozumienie i tworzenie bardzo prostych wypowiedzi pisemnych (np. listów, e-maili, kartek pocztowych, ulotek, jadłospisów, ogłoszeń, programów, rozkładów jazdy, historyjek obrazkowych z tekstem, tekstów narracyjnych, wpisów na forach i blogach, SMS-ów).
  14. Stosowanie strategii komunikacyjnych (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) oraz strategii kompensacyjnych, w przypadku, gdy nie zna się lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, wykorzystywanie środków niewerbalnych).

Zakres struktur gramatycznych umożliwiających osiągnięcie i pełną realizację sprawności językowych:

 • Les articles indéfinis, les articles définis
 • Le pluriel des noms et des adjectifs
 • C’est un(e)… /ce sont des…
 • Le féminin des noms et des adjectifs
 • Les prépositions devant les noms de villes et de pays
 • La préposition de + articles définis
 • L’interrogation avec intonation/avec est-ce que/avec inversion
 • La négation (1) (ne, n’…. pas), (2) (pas de…, pas d’), + (3) (ne … plus/ne … personne/ne…rien/ne … jamais)
 • Il y a
 • Les adjectifs possessifs
 • C’est un(e)… – Ce sont des …- Il /elle est… Ils/elles sont…
 • Les adjectifs interrogatifs quel
 • Les articles contractés (avec la préposition à)
 • Les adjectifs démonstratifs
 • Le pronom on, le pronom neutre ça
 • Les pronoms toniques
 • Les pronoms COD, les pronoms COI
 • Y et en compléments de lieu
 • Les indéfinis quelqu’un, personne, quelque chose, rien
 • Les partitifs
 • Les pronoms relatifs qui et que/qu’
 • Les adverbes en – ment
 • Si, moi aussi, moi non plus
 • Le pronom en (COD et COI)

Zdania twierdzące i przeczące:

 • L’impératif
 • Le présent de l’indicatif
 • Le passé composé, les participes passés
 • Le présent continu, le passé récent
 • Le conditionnel de politesse
 • Le futur proche
 • A1+ L’imparfait
 • A1+ Le futur simple

Czasowniki:

 • Les verbes en -er (premier groupe)
 • Les verbes en cer, s’appeler, jeter, manger, acheter, préférer
 • Les verbes pronominaux
 • Les verbes en -ir (deuxième groupe) finir + agir, applaudir, bâtir, choisir, désobéir, établir, grandir, grossir, maigrir, obéir, réfléchir, remplir, réussir, vieillir
 • Les verbes fréquents (troisième groupe) : être, avoir, aller, vivre, venir, faire, écrire, dire, voir, vouloir, pouvoir, devoir, boire/+ ouvrir, découvrir, entendre, partir, lire, connaître, reconnaître, mettre, savoir, craindre, prendre, vendre, sentir, ressentir, sortir, dormir, s’endormir, servir, mentir, apprendre, comprendre, croire, descendre, détruire, mourir, naître, s’assoir, attendre, offrir, permettre, interdire, plaire, recevoir, répondre, rire, sourire, servir, rendre, tenir, suivre, traduire, pleuvoir
Skip to content