II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Malarski, sekretariat@batory.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 628 21 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek znajduje się przy rondzie Siedlaczka, przy skrzyżowaniu ulic Myśliwieckiej i Rozbrat. Budynek znajduje się na środku posesji. Wejście na teren posesji odbywa się przez furtkę znajdującą się przy parterze budynku oficyny o adresie Myśliwiecka 6b. Najbliższe przystanki autobusowe znajdujące się w okolicy nazwane są „ROZBRAT” i znajdują się na Trasie Łazienkowskiej oraz na ulicach Myśliwiecka, Rozbrat i Łazienkowskiej. Dojście z przystanków położonych na Trasie Łazienkowskiej jest możliwe tylko przez schody.

Wejście do Szkoły jest oznakowane i znajduje się od frontu budynku (od ulicy Myśliwieckiej). Przed wejściem są trzy schody. Drzwi są dwuskrzydłowe i po otwarciu obydwu skrzydeł jest możliwy przejazd wózkiem inwalidzkim. Za wejściem aby dostać się na podstawową kondygnację znajduje się kolejnych 7 schodów. Obydwa ciągi schodów (przed i za drzwiami) nie są dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Budynek nie posiada wind ani pochylni dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami kontakt telefoniczny, korespondencyjny oraz obsługę z wykorzystaniem tłumacza języka migowego przez strony internetowe.

Skip to content