Język Angielski – wymagania

ZAKRES MATERIAŁU

z języka angielskiego dla kandydatów do klasy I liceum dwujęzycznego

w cyklu czteroletnim (dla absolwentów szkoły podstawowej)

Zakres materiału wymagany od kandydatów do klasy I opracowany został w oparciu o wymagania egzaminacyjne do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (poziom B1/ B1+ Europejskiego Schemat Opisu Kształcenia Językowego) . 

Program nauczania liceum dwujęzycznego stanowi kontynuację programu nauczania szkoły podstawowej, jednak od kandydatów wymagane jest wykazanie się opanowaniem w jak najwyższym stopniu sprawności wymienionych w podstawie programowej szkoły podstawowej.

Podczas testu kompetencji sprawdzane będą następujące umiejętności:

 1. Sprawność rozumienia tekstu czytanego:
  a) rozumienia ogólnego sensu dłuższych i bardziej złożonych tekstów, również przy pobieżnym czytaniu,
  b) pełne rozumienie prostego tekstu narracyjnego
  c) rozumienie ogólnego sensu tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe,
  d) rozumienie kontekstu sytuacyjnego krótkich tekstów;
  e) wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z częściowo niezrozumiałego tekstu.
 2. Sprawność pisania:
  a) formułowanie, w miarę zróżnicowanej pod względem morfosyntaktycznym i leksykalnym, krótkiej wypowiedzi pisemnej,
  b) prawidłowe stosowanie zasad ortografii i podstaw interpunkcji.

Zakres struktur gramatycznych umożliwiających osiągnięcie i pełną realizację powyższych sprawności:

 1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach:
  Simple Present,
  Present Continuous (Progressive),
  Present Perfect,
  Present Perfect Continuous (Progressive),
  Simple Past,
  Past Continuous (Progressive),
  Simple Future
  Past Perfect
  Future Continuous (Progressive)
  Future in the Past
 1. Zdania w stronie biernej w wyżej wymienionych czasach.
 2. Zdania w trybie rozkazującym.
 3. Proste twierdzenia w mowie zależnej.
 4. Rozkazy/polecenia w mowie zależnej.
 5. Zdania z podmiotem there np. (there are.., there will be) oraz it (np. It is hard to say)
 6. Pytania typu Question Tag.
 7. Okresy warunkowe (typu 0, I, II ).
 8. Podstawowe konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odsłownym (gerund): czasownik + bezokolicznik lub gerund (np. go to do, used to do, enjoy doing); czasownik + dopełnienie + bezokolicznik (np. tell sb. to do, order sb. to do); przymiotnik + bezokolicznik (np. ready to do, too old to do); wyrażenie be going to.
 9. Czasowniki posiłkowe i modalne (be, have, do, may, might, must, can, could, will, would, shall, should, ought to, need)
 10. Czasowniki regularne i nieregularne.
 11. Imiesłów czynny i bierny.
 12. Najczęściej używane czasowniki typu Phrasal Verb
 13. Rzeczowniki – regularna i nieregularna liczba mnoga, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza (of i Saxon Genitive),
 14. Przedimki – podstawowe użycie.
 15. Przymiotniki – stopniowanie regularne i nieregularne; użycie przymiotników z so i such (np. She’s so bright. She’s such a bright girl.); przymiotniki dzierżawcze (my, your etc.)
 16. Przysłówki – stopniowanie regularne i nieregularne, użycie too i enough.
 17. Zaimki – osobowe (I, you etc.); wskazujące (this, that etc.); dzierżawcze (mine, yours etc.); względne (who, which etc); zwrotne (myself, themselves etc.); wzajemne (each other, one another); nieokreślone (some, any, every, no + złożenia), określniki: much, many, few, a few, little, a little, each, both, all, none, neither, either, other, another, the other, others.
 18. Liczebniki – główne i porządkowe.
 19. Przyimki i wyrażenia przyimkowe do wyrażania czasu, miejsca, sposobu etc. oraz najczęstsze połączenia z czasownikami i przymiotnikami (np. listen to, afraid of).
 20. Spójniki – and, but, unless, that, until, while, after, before, because, so, although etc.
Skip to content