Biblioteka Batorego

Kontakt z Biblioteką Batorego

Halina Stompierz
nauczyciel bibliotekarz

O bibliotece

Biblioteka składa się z trzech pomieszczeń: mediateki z wypożyczalnią książek (sala 10), czytelni (sala 9) i magazynu biblioteki (podziemia).

magazyn książek oraz czasopism archiwalnych

Historia

Biblioteka szkolna powstała równolegle z utworzeniem szkoły w 1918 roku. Mieściła się w obecnej pracowni historycznej (sala nr 27), a prowadziła ją bibliotekarka Felicja Potyńska. W niedługim czasie księgozbiór liczył kilka tysięcy woluminów, dlatego polonistka szkoły Maria Lelewiczowa wyrażała się o księgozbiorze, że „biblioteka była bogata”. Podczas okupacji księgozbiór uległ rozproszeniu: część znalazła schronienie w Bibliotece Narodowej, a pozostałe książki ratowali nauczyciele szkoły i uczniowie, którzy brali je na przechowanie na czas wojny. Po wojnie początkowo biblioteka mieściła się w sali 24, później w 56. Ogromną pracę w uporządkowanie zbiorów i dokumentacji oraz utworzenie warsztatu informacyjnego włożyły bibliotekarki: Róża Wykowa i Władysława Wasilewska, tworząc w sposób profesjonalny nowoczesną bibliotekę szkolną. W 2000 roku zbiory biblioteczne zostały przeniesione do odpowiednio przystosowanych sal na parterze w zachodnim skrzydle: media teka z wypożyczalnią – sala nr 10, czytelnia – sala nr 9 oraz w podziemiach – magazyn wypożyczalni.

Biblioteka może pochwalić się cennymi zbiorami, wśród których jest pierwsze, okupacyjne wydanie „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego z 1943 roku. Księgozbiór jest duży, liczy ponad czterdzieści pięć tysięcy woluminów i jest systematycznie wzbogacany o nowości wydawnicze. Gromadzimy literaturę w językach: polskim, angielskim, francuskim, rosyjskim, niemieckim i włoskim. Katalog biblioteczny jest dostępny na stronie internetowej szkoły. Uczniowie mogą wypożyczyć książki z różnych dziedzin wiedzy (w tym lektury i podręczniki), a także czasopisma i filmy. W bibliotece uczniowie mogą również skorzystać z komputerów, drukarki, Internetu lub po prostu miło spędzić czas – do dyspozycji uczniów jest kanapa i gry planszowe. Biblioteka jest centrum informacyjnym i kulturalnym szkoły, gdzie odbywają się konkursy, wystawy i spotkania autorskie. Gościliśmy wielu absolwentów szkoły , między innymi Agnieszkę Holland, światowej sławy reżyserkę czy prof. Andrzeja Kułakowskiego, znanego onkologa. Przeprowadzone rozmowy zostały wydane w książce „Znak nasz Batory” z okazji stulecia szkoły, przypadającego w 2018 roku.

Biblioteka we wspomnieniach absolwentów:

Patronka

Władysława Wasilewska
(1922-2004)

 

Bibliotekarz, nauczyciel, literaturoznawca, redaktor naczelna miesięcznika „Poradnik Bibliotekarza” w latach 1976-1998, Honorowy Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, autorka i redaktor licznych prac z zakresu wiedzy o książce i bibliotekoznawstwie. Uchodziła w środowisku zawodowym za swoistą „encyklopedię wiedzy” bibliotekarskiej i humanistycznej.

Pracę w zawodzie nauczycielskim rozpoczęła w Krakowie w 1945 roku. Studia filologiczne rozpoczęte na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończyła w Warszawie uzyskaniem dyplomu magistra polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1952). Gruntowna wiedza historycznoliteracka, językoznawcza i rozległe zainteresowania humanistyczne otworzyły Jej drogę do pracy pedagogicznej i badawczej w dziedzinie literaturoznawstwa. Wybrała bibliotekarstwo a dodatkowo zajmowała się opracowywaniem dzieł Stefana Żeromskiego.

Władysława Wasilewska w latach 1959-1983 pracowała w bibliotece szkolnej Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie. Wspólnie z Różą Wykową włożyła ogromną pracę w uporządkowanie zbiorów i dokumentacji oraz utworzenie pierwszego w szkołach warszawskich warsztatu informacyjnego dla uczniów, tworząc w sposób profesjonalny nowoczesną bibliotekę szkolną. Zorganizowała od podstaw bibliotekę, czyniąc z niej wzorcową placówkę, z innowacyjnymi jak na owe czasy rozwiązaniami, jak działowy układ zbiorów, wolny dostęp do półek, bogaty warsztat informacyjny, ułatwiający znajdowanie materiałów wspomagających proces nauczania i uczenia się. Szczególnie wiele troski poświęciły obie tworzeniu różnego rodzaju kartotek zagadnieniowych: bibliograficznych, tekstowych, ilustracji, portretów, materiałów do obchodów rocznic i uroczystości szkolnych. Kartoteki z Liceum Batorego były nowością, a tematów (haseł przedmiotowych) w kartotekach było dużo, starano się bowiem opracować bazę bibliograficzną do wszystkich przedmiotów nauczania. W 1976 roku w stołecznym konkursie bibliotek szkolnych nasza zajęła I miejsce. Biblioteka w Batorym szybko stała się placówką wykorzystywaną przez warszawskie Kuratorium oraz ośrodki metodyczne w doskonaleniu bibliotekarzy szkolnych i propagowaniu nowoczesnych metod pracy z czytelnikami.

Władysława Wasilewska była gorącą zwolenniczką przygotowania uczniów do samokształcenia, do rozbudzania w nich pasji poznawczych, do wykorzystywania wyszukanych umiejętnie źródeł informacji w nauce szkolnej, w rozwiązywaniu różnych problemów, w pracy twórczej. Znakomicie potrafiła rozbudzać zainteresowania młodych ludzi poprzez kontakt z książką. Zapisała się w pamięci wielu roczników absolwentów szkoły jako wspaniały nauczyciel, przyjaciel młodzieży.

Jej pracowitość, sumienność, prospołeczna postawa zostały dostrzeżone i nagrodzone licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, tytułem Honorowego Członka SBP, Nagrodą im. Heleny Radlińskiej III stopnia.

Ostatnie spotkanie z Władysławą Wasilewską miało miejsce w Jej ukochanej szkole 15 marca 2003 roku na zorganizowanym przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich VIII Ogólnopolskim Forum Nauczycieli Bibliotekarzy pod hasłem „Pasja czytania”. Podczas obrad Forum spotkała się ze swymi współpracownikami i wychowankami.

Władysława Wasilewska zmarła 12 lutego 2004 roku. Na Powązkowskim Cmentarzu Wojskowym pożegnało Ją liczne grono przyjaciół, znajomych, wśród nich delegacja nauczycieli i młodzieży z naszego liceum z pocztem sztandarowym.

7 marca 2005 roku w bibliotece szkolnej odbył się wieczór wspomnień poświęcony Władysławie Wasilewskiej, podczas którego powstał pomysł uhonorowania Jej zasług poprzez nadanie bibliotece szkolnej imienia Władysławy Wasilewskiej.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z 29 sierpnia 2008 roku biblioteka szkolna otrzymała imię Władysławy Wasilewskiej. Nadanie imienia odbyło się podczas  jubileuszu 90. lecia Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego. 

Lektury

 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
 2. Jan Parandowski, Mitologia, część I: Grecja;
 3. Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
 4. Sofokles, Antygona;
 5. Horacy, wybrane utwory;
 6. Bogurodzica, Lament świętokrzyski (fragmenty), Legenda o św. Aleksym (fragmenty), Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 7. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 8. Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 9. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 10. Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);
 11. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;
 12. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
 13. Wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;
 14. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
 15. William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;
 16. Molier, Skąpiec;
 17. Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
 18. Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
 19. Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod, Dziady cz. III;
 20. Juliusz Słowacki, Kordian; wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;
 21. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
 22. Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
 23. Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
 24. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 25. Henryk Sienkiewicz, Potop;
 26. Adam Asnyk, wybór wierszy;
 27. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 28. Wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;
 29. Stanisław Wyspiański, Wesele;
 30. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
 31. Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;
 32. Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
 33. Wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;
 34. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
 35. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
 36. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 37. Wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, wybrane wiersze, w tym z tomu Ocalenie, oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, wybrane wiersze, w tym z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego Miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;
 38. Albert Camus, Dżuma;
 39. George Orwell, Rok 1984;
 40. Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
 41. Sławomir Mrożek, Tango;
 42. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie), Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
 43. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 44. Antoni Libera, Madame;
 45. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 46. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
 47. Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);
 48. Wybrane utwory okresu stanu wojennego;
 49. Powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów, a także utwory w wykonaniu Ewy Demarczyk.
 1. Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
 2. Platon, Państwo (fragmenty);
 3. Arystofanes, Chmury;
 4. Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
 5. św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
 6. św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
 7. François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);
 8. Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
 9. Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
 10. William Szekspir, Hamlet;
 11. Wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;
 12. Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
 13. Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);
 14. Realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);
 15. Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
 16. Franz Kafka, Proces (fragmenty);
 17. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
 18. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
 19. Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
 20. Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa;
 21. Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
 22. Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;
 23. Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
 24. Wybrane eseje następujących autorów: Jerzy Stempowski, Gustaw Herling-Grudziński, Zbigniew Herbert, Zygmunt Kubiak, Jarosław Marek Rymkiewicz (co najmniej po jednym utworze);
 25. Wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych

Przydatne strony internetowe:

Skip to content