Poradnia Psychologiczna

Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole:

Zadania PPP w szkole:

  • Psychoedukacja – prowadzenie z uczniami, rodzicami i nauczycielami działań w ramach edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego młodzieży 
  • Rozmowy wspierające 
  • Konsultacje dla uczniów i rodziców
  • Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów
  • Planowanie i realizacja działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
  • Organizacja i prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawieniu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych
  • Udzielanie wsparcia uczniom posiadającym opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych

w tym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Naukowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 oraz z 2022 r. poz. 1594)

Psychoterapia i leczenie szpitalne:

Telefony zaufania :

Skip to content