Zasady rekrutacji

Dzień otwarty

Zapraszamy na dzień otwarty 11 kwietnia 2024 o godz. 17:00

Punkty rekrutacyjne

Wyciąg na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 18 listopada 2022 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Punkty są przyznawane za:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty (paragraf 3 Rozporządzenia)
  • zakres z języka polskiego – maksymalnie 35 punktów
   • wynik procentowy jest mnożony przez 0,35
  • zakres z matematyki – maksymalnie 35 punktów
   • wynik procentowy jest mnożony przez 0,35
  • część z języka obcego nowożytnego – maksymalnie 30 punktów
   • wynik procentowy jest mnożony przez 0,3
 • oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (paragraf 4 Rozporządzenia)
  • język polski – maksymalnie 18 punktów
  • matematyka – maksymalnie 18 punktów
  • język obcy nowożytny – maksymalnie 18 punktów
  • biologia/chemia/fizyka/geografia/historia – maksymalnie 18 punktów
   • oceny z powyższych przedmiotów są przeliczne wg skali: celujący – 18 punktów, bardzo dobry – 17 punktów, dobry – 14 punktów, dostateczny – 8 punktów, dopuszczający – 2 punkty
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów (paragraf 5 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych – maksymalnie 18 punktów (paragraf 6 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty (paragraf 7 Rozporządzenia)

Do klas dwujęzycznych dodatkowo:

 • sprawdzian kompetencji językowych – maksymalnie 25,65 punktów

SUMA: 200 punktów (klasa ogólna) lub 225,65 (klasy dwujęzyczne)

zobacz też Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych (projekt)

Skip to content