Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych

Laureat – osoba, która uzyskała tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o Systemie Oświaty.

Do klasy biologiczno-chemiczno-matematycznej laureaci są przyjmowani w pierwszej kolejności.

Do klas dwujęzycznych i przygotowujących do Matury Międzynarodowej laureaci, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, są przyjmowani w pierwszej kolejności. Tylko laureaci z języka angielskiego są zwolnieni z tego sprawdzianu.

Wszystkich laureatów prosimy o dostarczenie kopii zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata wraz z wnioskiem o przyjęcie.

Skip to content