Język niemiecki- wymagania

ZAKRES MATERIAŁU

 z języka niemieckiego dla kandydatów do klasy I przygotowującej do programu IB

Język niemiecki – kontynuacja.

Od kandydatów do klasy pierwszej międzynarodowej ( I pre-IB ) oczekuje się w jak najwyższym stopniu opanowania  sprawności wymienionych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka nowożytnego II.2. (język obcy nauczany jako drugi, od początku w klasach VII i VIII szkoły podstawowej, odpowiadający poziomowi A1/A1+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego).

Obowiązujący zakres materiału.

Podczas testu diagnostycznego z języka niemieckiego do klasy pierwszej pre-IB sprawdzane będą następujące umiejętności:

1. Posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie następujących tematów:

 1. człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania)
 2. miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe)
 3. edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne)
 4. praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu)
 5. życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy)
 6. żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe, lokale gastronomiczne)
 7. zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług)
 8. podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie)
 9. kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media)
 10. sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu)
 11. zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie
 12. nauka i technika (np. odkrycia naukowe wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno- komunikacyjnych)
 13. świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego)
 14. życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne)

Zakres struktur gramatycznych umożliwiających osiągnięcie i pełną realizację sprawności językowych:

 • Czasownik -formy czasowe w stronie czynnej Präsens, Perfekt12. , czasowniki posiłkowe, zwrotne, rozdzielnie złożone, modalne, formy imiesłowowe, rekcja wybranych czasowników, tryb rozkazujący
 • Rzeczownik i rodzajnik- odmiana przez przypadki (Nom Dat. Acc), rzeczowniki tworzone od bezokoliczników
 • Przymiotnik -w funkcji orzecznika, stopniowanie regularne i nieregularne, stosowanie w porównaniach
 • Zaimki-osobowy, dzierżawczy, nieosobowy (es, man), pytajny (wann, warum itd…)
 • Liczebniki główne
 • Przysłówki- czasu i miejsca (np. morgen, bald…., dort, unten…)
 • Przyimki:- z celownikiem, biernikiem
 • Składnia: zdania -pojedyncze oznajmujące i pytające i rozkazujące, szyk wyrazów, przeczenia, zdania złożone ze spójnikami (aber, denn, oder, und, weil)
Skip to content