Przedmioty

Nauczane przedmioty

W ramach programu IB uczeń wybiera 6 przedmiotów, których uczy się przez dwa lata. Trzy z wybranych przedmiotów są nauczane na poziomie rozszerzonym (HL), a trzy na podstawowym (SL). Końcowy egzamin maturalny zdawany jest ze wszystkich wybranych przedmiotów. Dla zapewnienia harmonijnego rozwoju uczniów, wybór przedmiotów w programie IB odbywa się według określonych zasad. Każdy musi uczyć się języka ojczystego (grupa 1), jednego języka obcego (grupa 2) oraz jednego przedmiotu z grupy przedmiotów społecznych (grupa 3), przyrodniczych (grupa 4), matematyki (grupa 5) i artystycznych (grupa 6). W ramach grupy 6 można  wybrać dodatkowy przedmiot z gr. 2, 3 lub 4.

CAS & TOK

Poza przedmiotami egzaminacyjnymi uczeń, aby otrzymać Międzynarodową Maturę IB, musi także zaliczyć wychowawczy program rozwoju osobistego i społecznego CAS (Creativity, Activity, Service – twórczość, działanie, służba) oraz przedmiot pod nazwą teoria wiedzy TOK  (Theory of Knowledge), a także wykonać samodzielną pracę badawczą (Extended Essay) z wybranego przez siebie przedmiotu. 

Wychowawczy program rozwoju społecznego i osobistego CAS służy formowaniu osobowości ucznia i rozwojowi jego umiejętności społecznych. Wymaga on przeznaczenia mniej więcej w równych proporcjach w ciągu dwóch lat czasu na aktywność o charakterze kontaktu (biernego lub czynnego) ze sztuką, aktywność fizyczną o charakterze sportowym bądź turystycznym i pracę o charakterze społecznym (służby) na rzecz otoczenia oraz zrealizowanie projektu grupowego.

Realizacja programu przez ucznia jest monitorowana przez jego koordynatora. Podstawą zaliczenia programu jest prowadzony przez jego uczestnika dzienniczek z dokumentacją prowadzonych działań oraz osobistą refleksją na temat wpływu udziału w tych działaniach na jego postawy, umiejętności i poglądy.

Teoria wiedzy (nie mylić z filozoficzną teorią poznania) poświęcona jest zdobywaniu przez człowieka wiedzy o świecie, począwszy od wiedzy naukowej a skończywszy na propagandzie, reklamie i plotce. Zaliczenie odbywa się na podstawie napisanej przez ucznia i sprawdzanej zewnętrznie pracy pisemnej oraz prezentacji maturalnej ocenianej przez nauczyciela.

Skip to content