ZEWNĘTRZNA EWALUACJA PROBLEMOWA w Gimnazjum i Liceum im. St. Batorego

Badanie zostało zrealizowane w dniach 07-01-2013 – 17-01-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Danuta Wolnowska, Mariola Borowska, Anna Rasińska.

Ewaluacja polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji oraz ustaleniu poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 
Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 
Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 
Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 
Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 

Nasza szkoła w badanych obszarach wymagań ewaluacyjnych spełnia je na poziomie A i B. 

Ewaluacja polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji: 

o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach),
o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole, a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły i przede wszystkim o funkcjonowaniu szkoły w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów), 
o zarządzaniu szkołą (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole).

W trakcie ewaluacji wizytatorzy zbierali informacje pochodzące z wielu źródeł – dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli organu prowadzącego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej) i jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). 

Po zewnętrznej ewaluacji problemowej szkoła otrzymała informację zwrotną w postaci raportu, który składa się z następujących części: • informacji o przebiegu ewaluacji zewnętrznej w szkole, • opisu metodologii badania, • podstawowych danych o szkole, • krótkiej syntezy, odnoszącej się do wyników i wniosków z przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej; tzw. „obrazu szkoły”, • wyników przeprowadzonej ewaluacji w odniesieniu do wymagań państwa (zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009 r.) w postaci opisów do wymagań, • wniosków z przeprowadzonego badania, • tabeli zawierającej informacje dotyczące stopnia spełnienia poszczególnych wymagań. 


Raport stanowi podstawę analiz pracy szkoły i budowania planów działań. Raport otrzymują również kurator i władze samorządowe. Dane zbierane podczas ewaluacji zewnętrznej są gromadzone i udostępniane na platformie internetowej Systemu Ewaluacji Oświaty i służą prowadzeniu polityki oświatowej.


Dyrektor Szkoły

Barbara Kordas

Skip to content