Święto Szkoły – Jubileusz Stulecia

Obchody Jubileuszu Stulecia Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100–lecia Odzyskania Niepodległości odbyły się 28.09.2018 r., w Święto Szkoły.
Uroczystość w asyście Sztandarów Szkoły i 23 WDH „Pomarańczarnia”, rozpoczął występ chóru Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej, który odśpiewał Hymn Polski oraz Hymn Szkoły „Pochodem idziemy”, skomponowany w latach 30-stych przez ówczesnego ucznia szkoły Witolda Lutosławskiego do słów profesora Gimnazjum im. Stefana Batorego poety-futurysty Stanisława Młodożeńca. Odegrany przez trębacza „Hejnał Szkoły” dał delegacji uczniów i harcerzy sygnał do złożenia wieńców od Prezydenta RP, Społeczności Szkolnej oraz drużyny Pomarańczarni w miejscach pamięci.

Ceremonię otworzyła dyrektor Szkoły Barbara Kordas, witając przybyłych na jubileusz gości. W powitaniu zaznaczając jak ważne dla Szkoły jest wyróżnienie objęcia obchodów honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy w roku 100–lecia Odzyskania Niepodległości a tym samym dostrzeżenie wagi historycznej, szczególnych osiągnięć a także pozycji szkoły na mapie Polski.

Wśród zaproszonych obecni byli:
•    Wojciech Kolarski – podsekretarz stanu w kancelarii Prezydenta RP,
•    Profesor Adam Glapiński – prezes Narodowego Banku Polskiego, absolwent liceum Batorego,
•    Jego ekscelencja Hasan Hasanov Ambasador Republiki Azerbejdżanu,
•    dr hab. Gábor Lagzi – I sekretarz, attaché ds. prasy i PR z Ambasady Węgier,
•    Iwona Greiner – wizytator z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
•    Ludwik Rakowski- przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, burmistrz Wilanowa,
•    Renata Wiśniewska – dyrektor Gabinetu Prezydenta m. st. Warszawy, przedstawiciel Rodziców,
•    Joanna Gospodarczyk – Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy
•    Magdalena Rogozińska- Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy z Zarządem Dzielnicy Śródmieście,
•    Elżbieta Sadowska-Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Śródmieście m. st. Warszawy,
•    Profesor Alojzy Nowak – dziekan Wydziału Zarządzania UW,
•    Ryszard Ostrowski – wiceprezes okręgu Warszawa Światowego Związku Żołnierzy AK,
•    Eugeniusz Tyrajski – wiceprezes Związku Powstańców Warszawy,
•    Jan Ołdakowski – dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, przedstawiciel Rodziców,
•    Profesor Waldemar Dębiński- absolwent liceum Batorego, fundator nagrody dla maturzysty biologa,
•    Piotr Konowrocki – absolwent liceum Batorego, współorganizator odbudowy auli,
•    Sławomir Sokołowski – wiceprezes Fundacji Universitatis Varsoviensis, przedstawiciel Rodziców, współorganizator obchodów jubileuszu szkoły,
•    ks. Włodzimierz Aryszczuk – proboszcz zaprzyjaźnionej parafii Matki Bożej Częstochowskiej
oraz
Radni Dzielnicy Śródmieście, Przedstawiciele Władz Wyższych Uczelni Patronackich, Przedstawiciel z Biura Programu Niepodległa, Przedstawiciele Związków Zawodowych ZNP i Solidarność, byli dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele Szkoły Batorego, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół warszawskich, Przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego, Przedstawiciele Fundacji Społeczności Liceum Batorego, Przedstawiciele Rady Rodziców, Absolwenci, Rodzice, Przyjaciele Szkoły Batorego, Profesorowie Liceum Batorego, Uczniowie Batoracy.

W imieniu Prezydenta RP głos zabrał Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w kancelarii RP, który złożył na ręce Dyrektor gratulacje z okazji jubileuszu szkoły i odczytał list od Prezydenta RP.

Następnie głos zabrała Dyrektor Barbara Kordas:

”Stulecie istnienia Szkoły Batorego wpisuje się w uroczystości obchodów stulecia Niepodległej. Związek dziejów Szkoły z historią ostatniego wieku Polski jest bardzo wyraźny. Szkoła powstała z jasno ukształtowanym celem – wychowywania pokoleń dla wolnej Polski, co zaznaczył w akcie organizacyjnym erygującym szkołę Minister Wyznań i Oświecenia Publicznego, Antoni Ponikowski – <>
Przez minione stulecie Batory przechodził te same koleje losu co Polska – rozkwit w okresie międzywojennym, przejęcie gmachu przez Niemców, powojenną odbudowę przerwaną likwidacją Szkoły przez komunistyczne władze, odrodzenie na fali odwilży październikowej, niepokoje stanu wojennego, wreszcie nieskrępowaną działalność po 1989 roku. Związek naszej Szkoły z dziejami ojczystymi ma głęboki wymiar.
Moment jej powstania nie był przypadkowy. Gimnazjum imienia Stefana Batorego zostało założone 1 września 1918 roku z myślą o bliskiej i pewnej już niepodległości naszego kraju. Działania kolejnych dyrektorów Batorego służyły temu celowi, zaś władze oświatowe bardzo interesowały się szkołą i traktowały ją jako szkołę wzorcową. Stąd płynęła wielka troska o piękny budynek, właściwą kadrę, odpowiednią współpracę wychowawczą z rodzicami i harcerstwem, stąd także ciekawe eksperymenty pedagogiczne. Udawało się również umiejętnie łączyć elitaryzm nauki z demokratyzmem wśród uczniów pochodzących z różnych środowisk społecznych i politycznych.
Dzieje Szkoły Batorego podczas wojny są chyba najlepszym dowodem na sukces wychowawczy II Rzeczypospolitej. Młodzi ludzie, uczniowie i absolwenci znaleźli się w konspiracji i przystąpili do walki o wolność, nie zapominając jednak o nauce na tajnych kompletach, aby potem służyć Ojczyźnie pracą. Niestety około jedna trzecia Batoraków nie przeżyła wojny – zginęli w 1939 roku, w podziemiu zbrojnym i cywilnym, w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, getcie i przede wszystkim Powstaniu Warszawskim.
Na tablicy w hallu szkoły znajduje się ponad 300 nazwisk poległych i zmarłych absolwentów. … Inna tablica w szkole upamiętnia trzydziestu Batoraków odznaczonych orderem Virtuti Militari, ponadto sześćdziesięciu uczniów i absolwentów uhonorowano Krzyżem Walecznych. Dzięki tym bohaterom Szkoła stała się pomnikiem niepodległej Polski i symbolem Warszawy…..
Batory jest dzisiaj szkołą XXI wieku w najlepszym tego słowa znaczeniu. Jest szkołą otwartą i otwierającą na świat. Nowoczesność dzisiaj wyraża się w intensywnym nauczaniu języków obcych na poziomie rozszerzonym, utworzeniu klas dwujęzycznych, wprowadzeniu od 15 lat matury międzynarodowej, wymianach i wycieczkach zagranicznych, które są kontynuacją działań wcześniejszych. Wyniki nauczania w Batorym są nieprzerwanie bardzo wysokie: 100% zdawalność matury i bardzo wysokie wyniki z przedmiotów rozszerzonych. Batory przygotowuje do studiów na Uniwersytecie, Uczelni Medycznej, Politechnice oraz licznych uczelniach zagranicznych. Od 2017 roku w liceum utworzono klasy pod patronatem WUM, Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziału Chemii, Biologii, Prawa i Administracji, Zarządzania oraz Politechniki Warszawskiej i SGH. Matura Międzynarodowa jest również zdawana na bardzo wysokim poziomie, wyniki dwukrotnie przewyższają średnią światową, każdego roku niektórzy abiturienci otrzymują maksymalną liczbę punktów. Absolwenci Batorego trafiają na najlepsze uniwersytety na świecie. Mamy swych przedstawicieli w Harwardzie, czy Oxfordzie. Młodzież Batorego osiąga sukcesy w krajowych i międzynarodowych olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Do najważniejszych z nich należą zwycięstwa w międzynarodowej olimpiadzie historycznej w Rzymie, w zawodach w modelowaniu matematycznym w Singapurze, w międzynarodowych projektach biologiczno- chemicznych w Singapurze i Turcji, międzynarodowym konkursie filozoficznym w Amsterdamie, złote i brązowe medale w olimpiadach geograficznej w Melbourne oraz chemicznej w Waszyngtonie; ponadto dziesiątki laureatów i finalistów olimpiad krajowych. Te sukcesy sprawiają, że szkoła zawsze plasuje się w czołówce najlepszych szkół średnich w Warszawie i w Polsce”…..
…”Działania wychowawcze szkoły, które prowadzą do wyrobienia w młodzieży odpowiedzialności, szacunku dla drugiego człowieka, tolerancji, umiłowania i służbie ojczyźnie wynikają z jej programu wychowawczego, który stworzony przez Założycieli jest nieustannie aktualizowany, ale jego podstawowe wartości są niezmienne. Pokolenie Kolumbów, które wyszło z tej szkoły, jest dowodem na spełnienie jej założeń wychowawczych przed wojną. Postawa bohaterów „Kamieni na szaniec” pozostaje nadal przykładem patriotyzmu, o którym dzisiaj uczy się polska młodzież licznie odwiedzająca szkołę. Batory, jako Alma Mater Rudego, Alka i Zośki stanowi muzeum sam w sobie, posiada też izbę muzealną i stałą wystawę, tablice pamiątkowe, ale najlepiej o historii Szkoły opowiadają sami uczniowie, grono przewodników oprowadzających rocznie około dwustu wycieczek z Warszawy, Mazowsza i innych regionów. Muzeum w Batorym jest niezwykłe, co okazało się w czasie międzynarodowej konferencji muzeów szkolnych w Rydze, podczas spotkania przedstawicieli muzeów szkolnych z Litwy, Łotwy i Estonii. Współczesny patriotyzm Batoraków to znajomość własnych korzeni oraz przygotowanie do odpowiedzialnego funkcjonowania w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym kraju”…
…”Te wielkie sukcesy i dokonania Szkoły są możliwe dzięki wielu oddanym i zaangażowanym ludziom. Dlatego też dzisiaj należą się ogromne podziękowania tym wszystkim, którzy tę Szkołę przez lata tworzyli i nadal ją kształtują oraz tym, którzy uczestniczyli w przygotowaniach do obchodów jubileuszowych, chcąc wyrazić uznanie i podziękowanie naszym poprzednikom oraz pokazać, jak szanujemy to, co zrobili i jak staramy się kontynuować i ulepszać to co rozpoczęli 100 lat temu”….
Po przemówieniu Dyrektor Barbara Kordas podziękowała tym, którzy pomagali w przygotowaniach jubileuszu stulecia Szkoły, w tym:
prof. dr hab. Adamowi Glapińskiemu, Prezesowi Narodowego Banku Polskiego i absolwentowi szkoły, za wydanie monety okolicznościowej z okazji jubileuszu 100 –lecia szkoły przez Narodowy Bank Polski oraz za wystawę „MY Polacy”, uświetniającą rocznicę odzyskania Niepodległości;
Krzysztofowi Czubaszkowi, Burmistrzowi Dzielnicy Śródmieście za pomoc w finansowaniu remontów w szkole, m.in. wymianę podłóg, malowanie ścian i remont auli(koszt przekraczający 1 milion zł) oraz za wyposażenie auli w fotele;
Rafałowi Wiśniewskiemu, dyrektorowi Narodowego Centrum Kultury, za dofinansowanie ze środków programu Narodowego Centrum Kultury – „Kultura i Interwencje 2018” w ramach projektu: „Dzieje Liceum Batorego w świetle 100-lecia niepodległości”: audiobooka „Kamienie na szaniec” oraz folderu dwujęzycznego o szkole i koncertu fortepianowego „Batory – 100 lat dla Niepodległej”;
Renacie Wiśniewskiej, dyrektorowi Gabinetu Prezydenta m. st. Warszawy, przedstawicielowi Rodziców, za pomoc w zorganizowaniu poczęstunku.
A także wspaniałym absolwentom Batorego: Piotrowi Konowrockiemu, za bezinteresowną pomoc przy współorganizowaniu remontu auli oraz ufundowanie drzwi, Ewie Małkowskiej i Państwu E. i W. Dębińskim za finansowe wsparcie remontu auli i ufundowanie drzwi, Zbigniewowi Wilmie za pomoc w przygotowaniu jubileuszowego kalendarza oraz znaczka jubileuszowego, Zdzisławowi Sadłowskiemu za pomoc w przygotowaniu jubileuszu, a w szczególności w imieniu całej społeczności szkolnej, za wyjazd na grób pierwszego Dyrektora Szkoły Zdzisława Rudzkiego do Cieszyna.
Fundacji Społeczności Liceum Batorego za finansowe wsparcie remontu auli a także pomoc w przygotowaniu jubileuszu, m. in. zorganizowanie Balu Charytatywnego i Biegu Batoraka, współfinansowanie programu Narodowego Centrum Kultury – „Kultura i Interwencje 2018”: audiobooka „Kamienie na szaniec”, folderu dwujęzycznego o szkole i koncertu fortepianowego „Batory – 100 lat dla Niepodległej” oraz albumu „100 lat w Batorym”.
Radzie Rodziców a szczególnie przewodniczącej Joannie Gorzelińskiej, za finansowe wsparcie remontu auli i przygotowań jubileuszowych oraz za reaktywowanie projektu ogrodu botanicznego, który zyskał poparcie w budżecie partycypacyjnym i będzie zrealizowany w 2019 r.
Harcerskiej Fundacji Pomarańczarnia za finansowe wsparcie remontu auli.
Panu Marcinowi Mirosowi, absolwentowi i nauczycielowi historii w Batorym, za bezinteresowną pomoc przy projektowaniu kalendarza z okazji jubileuszu, okolicznościowej monety wydanej przez NBP, znaczka i kartki pocztowej wydanej przez Pocztę Polską oraz za projekt albumu „100 lat w Batorym” a także pozostałym absolwentom, nauczycielom, rodzicom i przyjaciołom szkoły, którzy wspierali finansowo remont auli i przygotowania jubileuszowe.

Po przemówieniu Dyrektor społeczność szkolna otrzymała prezenty.

Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP wręczył monety jubileuszowe wyróżnionym nauczycielom, absolwentom i rodzicom, a społeczność szkolna otrzymała pamiątkowy obraz z monetą jubileuszową.

Jego ekscelencja Hasan Hasanov Ambasador Republiki Azerbejdżanu wręczył dyrektor Barbarze Kordas oraz społeczności szkolnej pamiątkowe medale upamiętniające 100 – lecie Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz 100– lecie Niepodległości Republiki Azerbejdżanu za zasługi w umacnianiu stosunków Azerbejdżańsko-Polskich.

Dr hab. Gábor Lagzi – I sekretarz, attaché ds. prasy i PR z Ambasady Węgier, przeczytał list gratulacyjny od Jej ekscelencji Pani Ambasador Węgier oraz wręczył szkole obraz Stefana Batorego.

Iwona Greiner, wizytator z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty odczytała list gratulacyjny od Mazowieckiego Kuratora Oświaty Aurelii Michałowskiej i wręczyła szkole pamiątkowy album.

Ludwik Rakowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, burmistrz Wilanowa, na ręce Dyrektor wręczył szkole Honorową Odznakę „Zasłużony dla Mazowsza”.

Joanna Gospodarczyk, Dyrektor Biura Edukacji w imieniu Hanny Gronkiewicz – Waltz, Prezydenta m.st. Warszawy z okazji jubileuszu odczytała list gratulacyjny i wręczyła szkole nagrodę pieniężną, a nauczycielom Nagrody Sapere Auso Prezydenta m.st. Warszawy.

 Magdalena Rogozińska, zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, w imieniu Burmistrza Dzielnicy Śródmieście, wręczyła nauczycielom nagrody Burmistrza z okazji jubileuszu szkoły oraz prezent – drukarkę.

Dyr. Barbara Kordas wręczyła nagrody, medale i pamiątki jubileuszowe wyróżnionym gościom, absolwentom, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym oraz nagrodę profesora Krzysztofa J. Filipiaka, absolwenta szkoły dla Batoraka Medyka, który z najlepszym wynikiem w 2018 roku uzyskał indeks Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Rada Rodziców oraz Fundacja Społeczności Liceum Batorego wręczyła dyr. Barbarze Kordas medal jubileuszowy wraz z podziękowaniami.

Na zakończenie obchody jubileuszowe uświetnił koncert fortepianowy „Batory – 100 lat dla Niepodległej” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz Fundacji Społeczności Liceum Batorego „Kultura – Interwencje 2018” w ramach projektu: „Dzieje Liceum Batorego w świetle 100-lecia Niepodległości”. Pianista Piotr Latoszyński wykonał utwory I. J. Paderewskiego, W. Lutosławskiego i F. Chopina.

Skip to content