Liceum

Dzień otwarty:

9 kwietnia 2022 (sobota) w auli Szkoły, odbędzie się spotkanie dla kandydatów do Liceum.

godz. 10:00 spotkanie ogólne dla dla kandydatów do liceum (klasy z programem „polskim”)

godz. 12:00 spotkanie informacyjne o programie Matury Międzynarodowej

Podstawa prawna:

Proponowane klasy

W roku szkolnym 2022/23 planujemy otworzyć dziewięć klas pierwszych:

Wnioski o przyjęcie

Wnioski należy wygenerować w systemie rekrutacji obejmującym wszystkie szkoły publiczne prowadzone przez Miasto stołeczne Warszawę i część powiatów ościennych. Wniosek jest jeden wspólny do wszystkich wybranych szkół, które są objęte tym systemem rekrutacji i składa się go do szkoły, w której jest najbardziej pożądana przez kandydata klasa (tzw. szkoła I wyboru). Po wygenerowaniu wniosku należy go dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Zalecamy wysyłkę elektroniczną przez system po podpisaniu podania Profilem Zaufanym. Podania zawierające klasy dwujęzyczne (większość w przypadku naszej szkoły) powinny zostać złożone do 30 maja do godz. 15:00.

Języki obce

Pierwszym językiem obcym jest we wszystkich klasach język angielski. W rekrutacji do klas dwujęzycznych i do klasy z Międzynarodową Maturą konieczne jest zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

Nauka drugiego języka obcego w klasach z maturą „polską” jest realizowana w grupach międzyklasowych. Do wyboru są następujące języki obce:

 • język niemiecki (tylko kontynuacja)
 • język hiszpański (tylko kontynuacja)
 • język francuski (od podstaw i kontynuacja)
 • język rosyjski (tylko od podstaw)
 • język włoski (tylko od podstaw)

W klasie przygotowującej do Matury Międzynarodowej do wyboru jest tylko kontynuacja języka francuskiego lub języka niemieckiego.

Spełnienie oczekiwań dotyczących preferencji nauki danego języka jest uzależnione od liczby zgłoszeń do danej grupy językowej. Grupy liczą od 14 do 19 osób.

Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych

na podstawie Art 132 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Laureat – osoba, która uzyskała tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o Systemie Oświaty

Do klasy biologiczno-chemiczno-matematycznej laureaci są przyjmowani w pierwszej kolejności.

Do klas dwujęzycznych i przygotowujących do Matury Międzynarodwej laureci, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, są przyjmowani w pierwszej kolejności. Tylko laureaci z języka angielskiego są zwolnieni z tego sprawdzianu.

Wszystkich laureatów prosimy o dostarczenie kopii zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata wraz z wnioskiem o przyjęcie.

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

3 czerwca 2022 (piątek) odbędzie się sprawdzian z języka angielskiego do klas dwujęzycznych.

Kandydaci przychodzą na sprawdzian do szkoły, w której jest najwyżej umieszczona na liście preferencji klasa dwujęzyczna z językiem angielskim.

Na sprawdzian zapraszamy z:

1. legitymacją szkolną lub innym dokumentem tożsamości
2. piszącym długopisem w kolorze czarnym lub niebieskim

Sprawdzian odbędzie się w dwóch turach:

 • o godz. 9:30 zapraszamy kandydatów z nazwiskiem zaczynającym się od litery z zakresu A-Ł.
 • o godz. 13:30 zapraszamy kandydatów z nazwiskiem zaczynającym się od litery z zakresu M-Ż.

Kandydatów zapraszamy do szkoły na pół godziny przed rozpocząciem sprawdzianu.

Sprawdzian trwa 120 minut i jest oceniany w skali 0-95 punktów.

W dlaszej rekrutacji udział biorą kandydaci, którzy uzyskali :

 • co najmniej 57 punktów (60%) w rekrutacji do klasy przygotowującej do programu Matury Międzynarodowej
 • co najmniej 38 punktów (40%) w rekrutacji do klas dwujęzycznych

Wynik sprawdzianu mnożony jest przez 0,27 i dodawany do pozostałych punktów rekrutacyjnych.

Punkty rekrutacyjne

wyciąg na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Punkty są przyznawane za:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty (paragraf 12 Rozporządzenia)
  • zakres z języka polskiego – maksymalnie 35 punktów
   • wynik procentowy jest mnożony przez 0,35
  • zakres z matematyki – maksymalnie 35 punktów
   • wynik procentowy jest mnożony przez 0,35
  • część z języka obcego nowożytnego – maksymalnie 30 punktów
   • wynik procentowy jest mnożony przez 0,3
 • oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (paragraf 4 Rozporządzenia)
  • język polski – maksymalnie 18 punktów
  • matematyka – maksymalnie 18 punktów
  • język obcy nowożytny – maksymalnie 18 punktów
  • biologia/chemia/fizyka/geografia/historia – maksymalnie 18 punktów
   • oceny z powyższych przedmiotów są przeliczne wg skali: celujący – 18 punktów, bardzo dobry – 17 punktów, dobry – 14 punktów, dostateczny – 8 punktów, dopuszczający – 2 punkty
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów (paragraf 5 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych – maksymalnie 18 punktów (paragraf 6 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty (paragraf 7 Rozporządzenia)

Do klas dwujęzycznych dodatkowo:

 • sprawdzian kompetencji językowych – maksymalnie 25,65 punktów

SUMA: 200 punktów (klasa ogólna) lub 225,65 (klasy dwujęzyczne)

Terminarz rekrutacji

wyciąg na podstawie Zarządzenia Nr 3 MKO z 28 stycznia 2022 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023

 • składanie wniosków o przyjęcie:
  • klasy dwujęzyczne i MM: od 16 maja 2022 do 30 maja 2022 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
  • klasa biol-chem: od 16 maja 2022 do 20 czerwca 2022 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • sprawdzian kompetencji językowych: 3 czerwca 2022 (piątek) w godz. 9:30-11:30 (I grupa) i 13:30-15:30 (II grupa). Przydział kandydatów do grup ogłosimy 1 czerwca na stronie internetowej.
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych: 15 czerwca 2022
 • sprawdzian kompetencji językowych (II termin): 24 czerwca 2022, godz. 13:00 (dotyczy kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie a złożyli odpowiednie podanie do 30 maja)
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych (II termin): 8 lipca 2022
 • uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu: 24 czerwca 2022 – 13 lipca 2022 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 20 lipca 2022
 • potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, 3 fotografii, karty zdrowia, złożenie ankiety ucznia, w przypadku klasy IB dodatkowo wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie: 21-27 lipca 2022 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 28 lipca 2022, godz. 14:00
 • egzamin z języków francuskiego i niemieckiego dla uczniów przyjętych do klas preIB – 30 sierpnia 2022 (wtorek) o godz. 10:00 (zakres materiału obejmuje podstawę programową w zakresie nauki drugiego języka nowożytnego dla klasy 7 i 8 szkoły podstawowej)
 • Do klas z Maturą Międzynarodową: test poziomujący z II języka obcego: 30 sierpnia 2022, godz. 10:00

Rekrutacja uzupełniająca

 • składanie wniosków o przyjęcie – od 1 do 3 sierpnia 2022 w godz. 9:00-15:00 (tylko w przypadku wolnych miejsc ogłoszonych 28 lipca 2022)
 • sprawdzian kompetencji językowych: 4 sierpnia 2022 godz. 10:00 (tylko dla tych, którzy nie pisali sparwdzianu w terminach wcześniejszych)
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych: 11 sierpnia 2022
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 12 sierpnia 2022
 • potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, 3 fotografii, karty zdrowia, złożenie ankiety ucznia, w przypadku klasy IB dodatkowo wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie: 16-18 sierpnia 2022 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 19 sierpnia 2022

Pytania i odpowiedzi

Zakres materiału- języki obce

ZAKRES MATERIAŁU

z języka angielskiego dla kandydatów do klasy I liceum dwujęzycznego

w cyklu czteroletnim (dla absolwentów szkoły podstawowej)

Zakres materiału wymagany od kandydatów do klasy I opracowany został w oparciu o wymagania egzaminacyjne do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (poziom B1/ B1+ Europejskiego Schemat Opisu Kształcenia Językowego) . 

Program nauczania liceum dwujęzycznego stanowi kontynuację programu nauczania szkoły podstawowej, jednak od kandydatów wymagane jest wykazanie się opanowaniem w jak najwyższym stopniu sprawności wymienionych w podstawie programowej szkoły podstawowej.

Podczas testu kompetencji sprawdzane będą następujące umiejętności:

 1. Sprawność rozumienia tekstu czytanego:
  a) rozumienia ogólnego sensu dłuższych i bardziej złożonych tekstów, również przy pobieżnym czytaniu,
  b) pełne rozumienie prostego tekstu narracyjnego
  c) rozumienie ogólnego sensu tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe,
  d) rozumienie kontekstu sytuacyjnego krótkich tekstów;
  e) wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z częściowo niezrozumiałego tekstu.
 2. Sprawność pisania:
  a) formułowanie, w miarę zróżnicowanej pod względem morfosyntaktycznym i leksykalnym, krótkiej wypowiedzi pisemnej,
  b) prawidłowe stosowanie zasad ortografii i podstaw interpunkcji.

Zakres struktur gramatycznych umożliwiających osiągnięcie i pełną realizację powyższych sprawności:

 1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach:
  Simple Present,
  Present Continuous (Progressive),
  Present Perfect,
  Present Perfect Continuous (Progressive),
  Simple Past,
  Past Continuous (Progressive),
  Simple Future
  Past Perfect
  Future Continuous (Progressive)
  Future in the Past
 1. Zdania w stronie biernej w wyżej wymienionych czasach.
 2. Zdania w trybie rozkazującym.
 3. Proste twierdzenia w mowie zależnej.
 4. Rozkazy/polecenia w mowie zależnej.
 5. Zdania z podmiotem there np. (there are.., there will be) oraz it (np. It is hard to say)
 6. Pytania typu Question Tag.
 7. Okresy warunkowe (typu 0, I, II ).
 8. Podstawowe konstrukcje z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odsłownym (gerund): czasownik + bezokolicznik lub gerund (np. go to do, used to do, enjoy doing); czasownik + dopełnienie + bezokolicznik (np. tell sb. to do, order sb. to do); przymiotnik + bezokolicznik (np. ready to do, too old to do); wyrażenie be going to.
 9. Czasowniki posiłkowe i modalne (be, have, do, may, might, must, can, could, will, would, shall, should, ought to, need)
 10. Czasowniki regularne i nieregularne.
 11. Imiesłów czynny i bierny.
 12. Najczęściej używane czasowniki typu Phrasal Verb
 13. Rzeczowniki – regularna i nieregularna liczba mnoga, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, forma dzierżawcza (of i Saxon Genitive),
 14. Przedimki – podstawowe użycie.
 15. Przymiotniki – stopniowanie regularne i nieregularne; użycie przymiotników z so i such (np. She’s so bright. She’s such a bright girl.); przymiotniki dzierżawcze (my, your etc.)
 16. Przysłówki – stopniowanie regularne i nieregularne, użycie too i enough.
 17. Zaimki – osobowe (I, you etc.); wskazujące (this, that etc.); dzierżawcze (mine, yours etc.); względne (who, which etc); zwrotne (myself, themselves etc.); wzajemne (each other, one another); nieokreślone (some, any, every, no + złożenia), określniki: much, many, few, a few, little, a little, each, both, all, none, neither, either, other, another, the other, others.
 18. Liczebniki – główne i porządkowe.
 19. Przyimki i wyrażenia przyimkowe do wyrażania czasu, miejsca, sposobu etc. oraz najczęstsze połączenia z czasownikami i przymiotnikami (np. listen to, afraid of).
 20. Spójniki – and, but, unless, that, until, while, after, before, because, so, although etc.

ZAKRES MATERIAŁU

 z języka francuskiego dla kandydatów do klasy I przygotowującej do programu IB

Język francuski – kontynuacja.

 

Od kandydatów do klasy pierwszej międzynarodowej ( I pre-IB ) oczekuje się w jak najwyższym stopniu opanowania  sprawności wymienionych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka nowożytnego II.2. (język obcy nauczany jako drugi, od początku w klasach VII i VIII szkoły podstawowej, odpowiadający poziomowi A1/A1+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego).

 

Obowiązujący zakres materiału.

Podczas testu diagnostycznego z języka francuskiego do klasy pierwszej pre-IB sprawdzane będą następujące umiejętności:

 

1.Posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie następujących tematów:

 1. człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);
 2. miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);
 3. edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły);
 4. praca (np. popularne zawody, miejsce pracy);
 5. życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, urodziny, święta);
 6. żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne);
 7. zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, korzystanie z usług);
 8. podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, hotel, wycieczki);
 9. kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje);
 10. sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, uprawianie sportu);
 11. zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);
 12. świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz).
 13. Rozumienie i tworzenie bardzo prostych wypowiedzi pisemnych (np. listów, e-maili, kartek pocztowych, ulotek, jadłospisów, ogłoszeń, programów, rozkładów jazdy, historyjek obrazkowych z tekstem, tekstów narracyjnych, wpisów na forach i blogach, SMS-ów).
 14. Stosowanie strategii komunikacyjnych (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) oraz strategii kompensacyjnych, w przypadku, gdy nie zna się lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, wykorzystywanie środków niewerbalnych).

Zakres struktur gramatycznych umożliwiających osiągnięcie i pełną realizację sprawności językowych:

 • Les articles indéfinis, les articles définis
 • Le pluriel des noms et des adjectifs
 • C’est un(e)… /ce sont des…
 • Le féminin des noms et des adjectifs
 • Les prépositions devant les noms de villes et de pays
 • La préposition de + articles définis
 • L’interrogation avec intonation/avec est-ce que/avec inversion
 • La négation (1) (ne, n’…. pas), (2) (pas de…, pas d’), + (3) (ne … plus/ne … personne/ne…rien/ne … jamais)
 • Il y a
 • Les adjectifs possessifs
 • C’est un(e)… – Ce sont des …- Il /elle est… Ils/elles sont…
 • Les adjectifs interrogatifs quel
 • Les articles contractés (avec la préposition à)
 • Les adjectifs démonstratifs
 • Le pronom on, le pronom neutre ça
 • Les pronoms toniques
 • Les pronoms COD, les pronoms COI
 • Y et en compléments de lieu
 • Les indéfinis quelqu’un, personne, quelque chose, rien
 • Les partitifs
 • Les pronoms relatifs qui et que/qu’
 • Les adverbes en – ment
 • Si, moi aussi, moi non plus
 • Le pronom en (COD et COI)

Zdania twierdzące i przeczące:

 • L’impératif
 • Le présent de l’indicatif
 • Le passé composé, les participes passés
 • Le présent continu, le passé récent
 • Le conditionnel de politesse
 • Le futur proche
 • A1+ L’imparfait
 • A1+ Le futur simple

Czasowniki:

 • Les verbes en -er (premier groupe)
 • Les verbes en cer, s’appeler, jeter, manger, acheter, préférer
 • Les verbes pronominaux
 • Les verbes en -ir (deuxième groupe) finir + agir, applaudir, bâtir, choisir, désobéir, établir, grandir, grossir, maigrir, obéir, réfléchir, remplir, réussir, vieillir
 • Les verbes fréquents (troisième groupe) : être, avoir, aller, vivre, venir, faire, écrire, dire, voir, vouloir, pouvoir, devoir, boire/+ ouvrir, découvrir, entendre, partir, lire, connaître, reconnaître, mettre, savoir, craindre, prendre, vendre, sentir, ressentir, sortir, dormir, s’endormir, servir, mentir, apprendre, comprendre, croire, descendre, détruire, mourir, naître, s’assoir, attendre, offrir, permettre, interdire, plaire, recevoir, répondre, rire, sourire, servir, rendre, tenir, suivre, traduire, pleuvoir

ZAKRES MATERIAŁU

 z języka niemieckiego dla kandydatów do klasy I przygotowującej do programu IB

Język niemiecki – kontynuacja.

Od kandydatów do klasy pierwszej międzynarodowej ( I pre-IB ) oczekuje się w jak najwyższym stopniu opanowania  sprawności wymienionych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka nowożytnego II.2. (język obcy nauczany jako drugi, od początku w klasach VII i VIII szkoły podstawowej, odpowiadający poziomowi A1/A1+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego).

 

Obowiązujący zakres materiału.

Podczas testu diagnostycznego z języka niemieckiego do klasy pierwszej pre-IB sprawdzane będą następujące umiejętności:

 

1.Posługiwanie się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie następujących tematów:

 

 1. człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania)
 2. miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe)
 3. edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne)
 4. praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu)
 5. życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy)
 6. żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe, lokale gastronomiczne)
 7. zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług)
 8. podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie)
 9. kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media)
 10. sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu)
 11. zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie
 12. nauka i technika (np. odkrycia naukowe wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno- komunikacyjnych)
 13. świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego)
 14. życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne)

 

Zakres struktur gramatycznych umożliwiających osiągnięcie i pełną realizację sprawności językowych:

 • Czasownik -formy czasowe w stronie czynnej Präsens, Perfekt12. , czasowniki posiłkowe, zwrotne, rozdzielnie złożone, modalne, formy imiesłowowe, rekcja wybranych czasowników, tryb rozkazujący
 • Rzeczownik i rodzajnik- odmiana przez przypadki (Nom Dat. Acc), rzeczowniki tworzone od bezokoliczników
 • Przymiotnik -w funkcji orzecznika, stopniowanie regularne i nieregularne, stosowanie w porównaniach
 • Zaimki-osobowy, dzierżawczy, nieosobowy (es, man), pytajny (wann, warum itd…)
 • Liczebniki główne
 • Przysłówki- czasu i miejsca (np. morgen, bald…., dort, unten…)
 • Przyimki:- z celownikiem, biernikiem
 • Składnia: zdania -pojedyncze oznajmujące i pytające i rozkazujące, szyk wyrazów, przeczenia, zdania złożone ze spójnikami (aber, denn, oder, und, weil)

Rekrutacja dla uczniów powracających z zagranicy (do klasy I) w roku szkolnym 2022/23

 • składanie wniosków 6-15 czerwca 2022 do godz. 12:00
 • egzaminy (z j. polskiego i matematyki – wszystkie klasy oraz j. angielskiego – klasy dwujęzyczne i preIB) odbędzie się 21 czerwca 2022 (wtorek):

9:00-10:30 – język polski

10:45-12:15 – matematyka

12:30-14:30 – język angielski

 

Zakres:

język polski, matematyka – podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

język angielski – język angielski do klas dwujęzycznych

 

Termin dodatkowy dla kandydatów, którzy złożyli wnioski do 15 czerwca, ale nie przystąpili do egzaminów ze względów zdrowotnych lub losowych, odbędzie się 11 lipca 2022 (poniedziałek) o godz. 9:00.

Potwierdzenie woli przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym należy złożyć mailowo na adres: sekretariat@batory.edu.pl do 8 lipca 2022 do g. 15:00.

Na egzaminy zapraszamy z przyborami do pisania oraz dokumentem (paszport, dowód osobisty, legitymacja szkolna ze zdjęciem) oraz obuwiem na zmianę.

Skip to content