Aktualności - przyjmowanie "oryginałów", ankiety, ...

Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/23:

Dzień otwarty:

9 kwietnia 2022 (sobota) w auli Szkoły, odbędzie się spotkanie dla kandydatów do Liceum.

godz. 10:00 spotkanie ogólne dla dla kandydatów do liceum (klasy z programem "polskim")

godz. 12:00 spotkanie informacyjne o programie Matury Międzynarodowej

Podstawa prawna:

Proponowane klasy

W roku szkolnym 2022/23 planujemy otworzyć dziewięć klas pierwszych:

 • dwie klasy z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii i matematyki
  • klasa objęta jest Programem Patronackim: Wydziału Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki
  • klasa objęta jest Programem Patronackim Politechniki Warszawskiej
 • dwie klasy dwujęzyczne z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii
  • klasa objęta jest Programem Patronackim Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • klasę dwujęzyczną z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii
  • klasa objęta jest Programem Patronackim Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • trzy klasy dwujęzyczne przygotowujące do dwuletniego programu Matury Międzynarodowej IB

Języki obce

Pierwszym językiem obcym jest we wszystkich klasach język angielski. W rekrutacji do klas dwujęzycznych i do klasy z Międzynarodową Maturą konieczne jest zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

Nauka drugiego języka obcego w klasach z maturą "polską" jest realizowana w grupach międzyklasowych. Do wyboru są następujące języki obce:

 • język niemiecki (tylko kontynuacja)
 • język hiszpański (tylko kontynuacja)
 • język francuski (od podstaw i kontynuacja)
 • język rosyjski (tylko od podstaw)
 • język włoski (tylko od podstaw)

W klasie przygotowującej do Matury Międzynarodowej do wyboru jest tylko kontynuacja języka francuskiego lub języka niemieckiego.

 

Spełnienie oczekiwań dotyczących preferencji nauki danego języka jest uzależnione od liczby zgłoszeń do danej grupy językowej. Grupy liczą od 14 do 19 osób.

 

Wnioski o przyjęcie

Wnioski należy wygenerować w systemie rekrutacji obejmującym wszystkie szkoły publiczne prowadzone przez Miasto stołeczne Warszawę i część powiatów ościennych. Wniosek jest jeden wspólny do wszystkich wybranych szkół, które są objęte tym systemem rekrutacji i składa się go do szkoły, w której jest najbardziej pożądana przez kandydata klasa (tzw. szkoła I wyboru). Po wygenerowaniu wniosku należy go dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Zalecamy wysyłkę elektroniczną przez system po podpisaniu podania Profilem Zaufanym. Podania zawierające klasy dwujęzyczne (większość w przypadku naszej szkoły) powinny zostać złożone do 30 maja do godz. 15:00.

 

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

3 czerwca 2022 (piątek) odbędzie się sprawdzian z języka angielskiego do klas dwujęzycznych.

Kandydaci przychodzą na sprawdzian do szkoły, w której jest najwyżej umieszczona na liście preferencji klasa dwujęzyczna z językiem angielskim.

 

Na sprawdzian zapraszamy z:

1. legitymacją szkolną lub innym dokumentem tożsamości

2. piszącym długopisem w kolorze czarnym lub niebieskim

 

Sprawdzian odbędzie się w dwóch turach:

o godz. 9:30 zapraszamy kandydatów z nazwiskiem zaczynającym się od litery z zakresu A-Ł.

o godz. 13:30 zapraszamy kandydatów z nazwiskiem zaczynającym się od litery z zakresu M-Ż.

Kandydatów zapraszamy do szkoły na pół godziny przed rozpocząciem sprawdzianu.

 

Sprawdzian trwa 120 minut i jest oceniany w skali 0-95 punktów.

W dlaszej rekrutacji udział biorą kandydaci, którzy uzyskali :

 • co najmniej 57 punktów (60%) w rekrutacji do klasy przygotowującej do programu Matury Międzynarodowej
 • co najmniej 38 punktów (40%) w rekrutacji do klas dwujęzycznych

Wynik sprawdzianu mnożony jest przez 0,27 i dodawany do pozostałych punktów rekrutacyjnych.

Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych

na podstawie Art 132 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Laureat - osoba, która uzyskała tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o Systemie Oświaty

Do klasy biologiczno-chemiczno-matematycznej laureaci są przyjmowani w pierwszej kolejności.

Do klas dwujęzycznych i przygotowujących do Matury Międzynarodwej laureci, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, są przyjmowani w pierwszej kolejności. Tylko laureaci z języka angielskiego są zwolnieni z tego sprawdzianu.

Wszystkich laureatów prosimy o dostarczenie kopii zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata wraz z wnioskiem o przyjęcie.

 

Punkty rekrutacyjne

wyciąg na podstawie Rozporządzenie MEN z dnia 21 sierpnia 2019 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Punkty są przyznawane za:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty (paragraf 12 Rozporządzenia)
  • zakres z języka polskiego - maksymalnie 35 punktów
   • wynik procentowy jest mnożony przez 0,35
  • zakres z matematyki - maksymalnie 35 punktów
   • wynik procentowy jest mnożony przez 0,35
  • część z języka obcego nowożytnego - maksymalnie 30 punktów
   • wynik procentowy jest mnożony przez 0,3
 • oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (paragraf 4 Rozporządzenia)
  • język polski - maksymalnie 18 punktów
  • matematyka - maksymalnie 18 punktów
  • język obcy nowożytny - maksymalnie 18 punktów
  • biologia/chemia/fizyka/geografia/historia - maksymalnie 18 punktów
   • oceny z powyższych przedmiotów są przeliczne wg skali: celujący - 18 punktów, bardzo dobry - 17 punktów, dobry - 14 punktów, dostateczny - 8 punktów, dopuszczający - 2 punkty
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów (paragraf 5 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych - maksymalnie 18 punktów (paragraf 6 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty (paragraf 7 Rozporządzenia)

Do klas dwujęzycznych dodatkowo:

 • sprawdzian kompetencji językowych - maksymalnie 25,65 punktów

SUMA: 200 punktów (klasa ogólna) lub 225,65 (klasy dwujęzyczne)

zobacz też Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Terminarz rekrutacji

wyciąg na podstawie Zarządzenia Nr 3 MKO z 28 stycznia 2022 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023

 • składanie wniosków o przyjęcie:
  • klasy dwujęzyczne i MM: od 16 maja 2022 do 30 maja 2022 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
  • klasa biol-chem: od 16 maja 2022 do 20 czerwca 2022 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • sprawdzian kompetencji językowych: 3 czerwca 2022 (piątek) w godz. 9:30-11:30 (I grupa) i 13:30-15:30 (II grupa). Przydział kandydatów do grup ogłosimy 1 czerwca na stronie internetowej.
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych: 15 czerwca 2022
 • sprawdzian kompetencji językowych (II termin): 24 czerwca 2022, godz. 13:00 (dotyczy kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie a złożyli odpowiednie podanie do 30 maja)
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych (II termin): 8 lipca 2022
 • uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu: 24 czerwca 2022 - 13 lipca 2022 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 20 lipca 2022
 • potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, 3 fotografii, karty zdrowia, złożenie ankiety ucznia, w przypadku klasy IB dodatkowo wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie: 21-27 lipca 2022 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 28 lipca 2022, godz. 14:00
 • egzamin z języków francuskiego i niemieckiego dla uczniów przyjętych do klas preIB - 30 sierpnia 2022 (wtorek) o godz. 10:00 (zakres materiału obejmuje podstawę programową w zakresie nauki drugiego języka nowożytnego dla klasy 7 i 8 szkoły podstawowej)
 • Do klas z Maturą Międzynarodową: test poziomujący z II języka obcego: 30 sierpnia 2022, godz. 10:00

Rekrutacja uzupełniająca

 • składanie wniosków o przyjęcie - od 1 do 3 sierpnia 2022 w godz. 9:00-15:00 (tylko w przypadku wolnych miejsc ogłoszonych 28 lipca 2022)
 • sprawdzian kompetencji językowych: 4 sierpnia 2022 godz. 10:00 (tylko dla tych, którzy nie pisali sparwdzianu w terminach wcześniejszych)
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych: 11 sierpnia 2022
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 12 sierpnia 2022
 • potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, 3 fotografii, karty zdrowia, złożenie ankiety ucznia, w przypadku klasy IB dodatkowo wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie: 16-18 sierpnia 2022 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 19 sierpnia 2022

Nie znalazłaś/znalazłeś powyżej odpowiedzi

Może ją znajdziesz w zakładce Pytania i odpowiedzi