Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2023/24:

Podstawa prawna:

Proponowane klasy

W roku szkolnym 2023/24 planujemy otworzyć dziesięć klas pierwszych:

 • dwie klasy z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii i matematyki
  • klasa objęta jest Programem Patronackim: Wydziału Biologii i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • klasę z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii
  • klasa objęta jest Programem Patronackim Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • dwie klasy dwujęzyczne z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki
  • klasa objęta jest Programem Patronackim Politechniki Warszawskiej
 • dwie klasy dwujęzyczne z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii
  • klasa objęta jest Programem Patronackim Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 • trzy klasy dwujęzyczne przygotowujące do dwuletniego programu Matury Międzynarodowej IB

Dzień otwarty

Zapraszamy na dzień otwarty 20 kwietnia 2023 o godz. 17:00

Języki obce

Pierwszym językiem obcym jest we wszystkich klasach język angielski. W rekrutacji do klas dwujęzycznych i do klasy z Międzynarodową Maturą konieczne jest zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego.

Nauka drugiego języka obcego w klasach z maturą "polską" jest częściowo realizowana w grupach międzyklasowych. Do wyboru są następujące języki obce:

 • język niemiecki (tylko kontynuacja)
 • język hiszpański (tylko kontynuacja)
 • język francuski (od podstaw i kontynuacja)
 • język rosyjski (tylko od podstaw)
 • język włoski (tylko od podstaw)

Spełnienie oczekiwań dotyczących preferencji nauki danego języka jest uzależnione od liczby zgłoszeń do danej grupy językowej.

W rekrutacji uzupełniającej możliwości wyboru języków mogą zostać ograniczone.

W klasie przygotowującej do Matury Międzynarodowej do wyboru jest tylko kontynuacja języka francuskiego lub języka niemieckiego.

 

Wnioski o przyjęcie

Wnioski należy wygenerować w systemie rekrutacji obejmującym wszystkie szkoły publiczne prowadzone przez Miasto stołeczne Warszawę i część powiatów ościennych. Wniosek jest jeden wspólny do wszystkich wybranych szkół, które są objęte tym systemem rekrutacji i składa się go do szkoły, w której jest najbardziej pożądana przez kandydata klasa (tzw. szkoła I wyboru). Po wygenerowaniu wniosku należy go dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. Zalecamy wysyłkę elektroniczną przez system po podpisaniu podania Profilem Zaufanym. Podania zawierające klasy dwujęzyczne (większość w przypadku naszej szkoły) powinny zostać złożone do 29 maja 2023 do godz. 15:00.

 

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych

2 czerwca 2023 (piątek) odbędzie się sprawdzian z języka angielskiego do klas dwujęzycznych.

Kandydaci przychodzą na sprawdzian do szkoły, w której jest najwyżej umieszczona na liście preferencji klasa dwujęzyczna z językiem angielskim.

 

Na sprawdzian zapraszamy z:

1. legitymacją szkolną lub innym dokumentem tożsamości

2. piszącym długopisem w kolorze czarnym lub niebieskim

 

Sprawdzian odbędzie się w dwóch turach (od 10:00 i od 13:00). Podział kandydatów na terminy ogłosimy do 1 czerwca.

Kandydatów zapraszamy do szkoły na pół godziny przed rozpocząciem sprawdzianu.

 

Sprawdzian trwa 120 minut i jest oceniany w skali 0-95 punktów.

W dlaszej rekrutacji udział biorą kandydaci, którzy uzyskali :

 • co najmniej 57 punktów (60%) w rekrutacji do klasy przygotowującej do programu Matury Międzynarodowej
 • co najmniej 38 punktów (40%) w rekrutacji do klas dwujęzycznych

Wynik sprawdzianu mnożony jest przez 0,27 i dodawany do pozostałych punktów rekrutacyjnych.

Laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych

na podstawie Art 132 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

Laureat - osoba, która uzyskała tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o Systemie Oświaty.

Do klas biologiczno-chemiczno-matematycznej i humanistycznej laureaci są przyjmowani w pierwszej kolejności.

Do klas dwujęzycznych i przygotowujących do Matury Międzynarodwej laureci, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, są przyjmowani w pierwszej kolejności. Tylko laureaci z języka angielskiego są zwolnieni z tego sprawdzianu.

Wszystkich laureatów prosimy o dostarczenie kopii zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata wraz z wnioskiem o przyjęcie.

 

Punkty rekrutacyjne

wyciąg na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 18 listopada 2022 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Punkty są przyznawane za:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty (paragraf 3 Rozporządzenia)
  • zakres z języka polskiego - maksymalnie 35 punktów
   • wynik procentowy jest mnożony przez 0,35
  • zakres z matematyki - maksymalnie 35 punktów
   • wynik procentowy jest mnożony przez 0,35
  • część z języka obcego nowożytnego - maksymalnie 30 punktów
   • wynik procentowy jest mnożony przez 0,3
 • oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (paragraf 4 Rozporządzenia)
  • język polski - maksymalnie 18 punktów
  • matematyka - maksymalnie 18 punktów
  • język obcy nowożytny - maksymalnie 18 punktów
  • biologia/chemia/fizyka/geografia/historia - maksymalnie 18 punktów
   • oceny z powyższych przedmiotów są przeliczne wg skali: celujący - 18 punktów, bardzo dobry - 17 punktów, dobry - 14 punktów, dostateczny - 8 punktów, dopuszczający - 2 punkty
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów (paragraf 5 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych - maksymalnie 18 punktów (paragraf 6 Rozporządzenia)
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty (paragraf 7 Rozporządzenia)

Do klas dwujęzycznych dodatkowo:

 • sprawdzian kompetencji językowych - maksymalnie 25,65 punktów

SUMA: 200 punktów (klasa ogólna) lub 225,65 (klasy dwujęzyczne)

zobacz też Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Terminarz rekrutacji

wyciąg na podstawie Zarządzenia Nr 8 MKO z 30 stycznia 2023 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024

 • składanie wniosków o przyjęcie:
  • klasy dwujęzyczne i MM: od 15 maja 2023 do 29 maja 2023 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
  • klasa biol-chem-mat i pol-hist: od 15 maja 2023 do 19 czerwca 2023 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • sprawdzian kompetencji językowych: 2 czerwca 2023 (piątek) w godz. 10:00-12:00 (I grupa) i 13:00-15:00 (II grupa). Przydział kandydatów do grup ogłosimy 1 czerwca na stronie internetowej.
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych: 14 czerwca 2023
 • sprawdzian kompetencji językowych (II termin): 23 czerwca 2023, godz. 13:00 (dotyczy kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie a złożyli odpowiednie podanie do 29 maja)
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych (II termin): 6 lipca 2023
 • uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu: 23 czerwca 2023 - 12 lipca 2023 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 21 lipca 2023
 • potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, 3 fotografii, karty zdrowia, złożenie ankiety ucznia, w przypadku klasy IB dodatkowo wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie: 21-26 lipca 2023 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 27 lipca 2023, godz. 14:00
 • egzamin z języków francuskiego i niemieckiego dla uczniów przyjętych do klas preIB - w ostatnim tygodniu wakacji (zakres materiału obejmuje podstawę programową w zakresie nauki drugiego języka nowożytnego dla klasy 7 i 8 szkoły podstawowej)

Rekrutacja uzupełniająca

 • składanie wniosków o przyjęcie - od 31 licpa do 2 sierpnia 2023 w godz. 9:00-15:00 (tylko w przypadku wolnych miejsc ogłoszonych 27 lipca 2023)
 • sprawdzian kompetencji językowych: 3 sierpnia 2023 godz. 10:00 (tylko dla tych, którzy nie pisali sparwdzianu w terminach wcześniejszych)
 • ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych: 7 sierpnia 2023
 • ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia: 9 sierpnia 2023
 • potwierdzenie woli przyjęcia, złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, 3 fotografii, karty zdrowia, złożenie ankiety ucznia, w przypadku klasy IB dodatkowo wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie: 9-10 sierpnia 2023 w dni robocze w godz. 9:00-15:00
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych: 11 sierpnia 2023

Nie znalazłaś/znalazłeś powyżej odpowiedzi

Może ją znajdziesz w zakładce Pytania i odpowiedzi