UWAGA
To jest stara strona Gimnazum i Liceum im. Stefana Batorego.
Aktualne informacje znajdziesz pod adresem:
http://www.batory.edu.pl/


Spis treści

Rekrutacja do II L.O. im. Stefana Batorego do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Listy osób zakwalifikowanych

Listy osób zakwalifikowanych są opublikowane na tablicy na terenie szkoły. Zgodnie z art 20zc Ustawy o systemie oświaty listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do kwalifikacji.

Szczegółowe wyniki kandydat może zobaczyć w systemie rekrutacji elektronicznej po zalogowaniu na swoje konto.

Osoby zakwalifikowane prosimy o dostarczenie do szkoły 4 lub 7 lipca następujących dokumentów:

Rekrutacja dodatkowa

W dniach 26-29 sierpnia odbędzie się rekrutacja dodatkowa. Mogą w niej uczestniczyć wszyscy kandydaci niezależnie od wyniki kwalifikacji z 3 lipca 2014. Należy złożyć wniosek o przyjęcie w rekrutacji dodatkowej i jeżeli szkołą I wyboru była inna szkoła załączyć kserokopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kserokopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (nie musi to być egzemplarz poświadczony przez gimnazjum).

Wyniki języka angielskiego

Wyniki sprawdzianu są umieszczone w elektronicznym systemie rekrutacji.

W przypadku pozytywnego wyniku sprawdzianu kandydat po zalogowaniu na swoje konto widzi sumaryczną liczbę uzyskanych punktów rekrutacyjnych za sprawdzian.

W przypadku negatywnego wyniku sprawdzianu kandydat po zalogowaniu na swoje konto widzi wynik 0,1 p (przy niezaliczonej części pisemnej) lub 0,2 p (przy niezaliczonej części ustnej).

Szczegółowe wyniki (z rozbiciem na części pisemną i ustną) są wywieszone na tablicy w hallu szkoły.

Wnioski

Wnioski będzie się wypełniało w systemie elektronicznym http://www.ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl/. Po wypełnieniu wniosku należy je podpisać i przynieść (przysłać) do szkoły. Jeżeli podanie jest podaniem do kilku szkół jednocześnie to należy jest dostarczyć wyłącznie do szkoły, której klasa znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji.

Profile

W roku szkolnym 2014/15 planujemy otwarcie sześciu oddziałów pierwszych:

  • 5 oddziałów z polskim programem nauczania, w każdej trzy przedmioty rozszerzone, w tym jeden do wyboru (o ile zgłosi się wystarczająca grupa chętnych):
    • z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki;
    • dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii;
    • z rozszerzonym programem nauczania j. polskiego, historii;
      w oddziałach mat-fiz, mat-geo oraz pol-hist przedmiotem do wyboru będzie jeden z przedmiotów:
      • j.niemiecki
      • historia (poza klasą pol-hist)
      • chemia (poza klasą pol-hist)
      • wiedza o społeczeństwie
      • informatyka (poza klasą pol-hist)
      • geografia (poza klasą mat-geo)
    • z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii;
    • dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii;
      w obu oddziałach biol-chem przedmiotem do wyboru będzie jeden z przedmiotów:
      • fizyka
      • matematyka
  • dwujęzyczny oddział przygotowujący do dwuletniego programu Matury Międzynarodowej.

Rekrutacja dla kandydatów wracających z zagranicy

  • do 20 czerwca 2014 godz. 12:00 - składanie podań
  • 24 czerwca 2014 godz. 9:00 - sprawdzian (część humanistyczna i część matematyczno-przyrodnicza + do klas dwujęzycznych i preIB dodatkowo język angielski)
  • 30 czerwca 2014 godz. 16:00 - ogłoszenie wyników

W miarę wolnych miejsc odbędzie się rekrutacja dodatkowa dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie wzięły udziału w sprawdzianie w czerwcu:

  • do 25 sierpnia 2014 godz. 12:00 - składanie podań
  • 26 sierpnia 2014 godz. 9:00 - sprawdzian (część humanistyczna i część matematyczno-przyrodnicza + do klas dwujęzycznych i preIB dodatkowo język angielski)
  • 28 sierpnia 2014 godz. 12:00 - ogłoszenie wyników