WYPRAWKA SZKOLNA

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1342) w roku szkolnym 2019/2020 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej w ramach programu „Wyprawka szkolna” będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1.    słabowidzący,

2.    niesłyszący,

3.    słabosłyszący,

4.    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5.    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6.    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7.    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8.    z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

 I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników:

1. Do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego udzielana jest uczniom uczęszczającym do:

a)      branżowej szkołach I stopnia,
b)      klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
c)      klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
d)      klasy I pięcioletniego technikum,
e)      klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
f)       szkoły specjalnej przysposabiających do pracy.

II. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych:

 1. Do kształcenia ogólnego udzielana jest uczniom uczęszczającym do:

a)      branżowej szkołach I stopnia,
b)      klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
c)      klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
d)      klasy I pięcioletniego technikum,
e)      klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
f)       szkoły specjalnej przysposabiających do pracy

Link do strony z wzorem wniosku wraz z instrukcją:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/21763-wyprawka-szkolna-w-roku-szkolnym-20192020

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do 11 września 2019 r. ( w sekretariacie)

 

 

STYPENDIUM SZKOLNE i ZASIŁEK SZKOLNY

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:

- wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania;

- wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć w szkole w terminie do 16 września 2019 r.

 

Link do wniosków wraz z instrukcją:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/21762-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

 

Dofinansowanie obiadów STYPENDIUM "POSIŁEK DLA UCZNIA"
O dofinansowanie obiadów w szkole może ubiegać się uczeń w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, składając do dyrektora szkoły wniosek wraz z załączoną decyzją odmowną  ośrodka pomocy społecznej.

Uchwała dotycząca stypendium Wniosek o przyznanie stypendium

 

STYPENDIUM ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Aby ubiegać się o przyznanie stypendium należy spełnić następujące kryteria:

  • uzyskanie średniej ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższej niż: 4,4 w szkole podstawowej, 4,3 w gimnazjum, 4,0 w szkole ponadpodstawowej. Jeśli uczeń przechodzi do szkoły wyższego stopnia, pod uwagę brana jest średnia ocen ze stopnia szkoły, którą ukończył w poprzednim roku
  • udokumentowana aktywność społeczno - kulturalna ucznia od 1 września 2017
  • potwierdzony miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł (tysiąc pięćset złotych)

Regulamin
Wniosek o przyznanie stypendium

Więcej szczegółów na stronie:

https://stypendia.mikolaj.org.pl/index.php/sol_site/O-programie2/Regulamin-Programu

 

Wnioski z załącznikami należy składać do 21 września 2018.